ちょっと待って. - アフガニスタン - 日本世界カテゴリーカタログ

ちょっと待って.

 • 2021-12-31収集日
 • 2022-02-15更新しました
ちょっと待って.
 • ウェブサイトアドレス:www.shkolo.bg
 • サーバIP:104.22.59.213
 • サイトの説明:

ドメイン名:www.shkolo.bg評価

約500~20000

ドメイン名:www.shkolo.bgフロー

337

ドメイン名:www.shkolo.bg良いか悪いか

いくつかを得るいくつかを失う。派手 頑張って

ウェブサイト:ちょっと待って.重み

4

ウェブサイト:ちょっと待って.IP

104.22.59.213

ウェブサイト:ちょっと待って.コンテンツ

Shkolo.bg:Дигиталнатрансформациянаучилища window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.orgちょっと待って.\/imes\/core\/emoji\/12.0.0-1\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/12.0.0-1\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":":\/\/\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.3.13"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r УслугиКлиентиЦенаКонтактиНовиниРъководство АкадемияУроциДневник МисияЕкипътнаShkoloеотдаденнаследнитетрицели НамаляванебюрокрациятаНашитепродуктиподобряватработатанаучилищатачрезавтоматизациянабюрократични,административнипроцеси.Спореднасучителятнетрябвадаеадминистраторскалкулаторителефонвръка.Преподавателяттрябвадаепредивсичкоментор,мотиваторидуховенводачнадецата.КрайнахартиенитедневнициКрайнадосаднотосмятанескалкулаторКрайнародителскитесрещиителефонниобажданияЕлектронниразплащания-спестяватвремекактонародителите,такаинаучилището АнгажираненародителитеРодителитесаважначастотобразователно-възпитателнияпроцес.Оттяхсеочаквадабъдатдобрезапознатииангажираниспостижениятаипроблемитенадецатаси.Благодарениенамодернитетехнологии, можемдазапочнемдагиангажирамевсеповече.ПубликуваненаизвестиядиректновсмартфонитенародителитеБързилесендостъпдоуспехитеинеудачитенадецатаАвтоматичновъвежданенасъбитиявродителскитекалендариЗаписванеипроследяваненаизвънкласнидейности АнгажираненаученицитеНашитедецаразвиваттехнологичнакултураощевдетскатаградина.Няколкогодинипо-къснонеможемдагиоткъснемотсмартфонитеим.При тезиобстоятелства,задапривлечемвниманиетоим,ние,технитеучители,трябвасъщодаприсъствамевдигиталниясвят.Комуникациясученицитепосредствомнай-модернитехнологииМотивираненаученицичрезигровизациянаучилищнитеимзадачиУченицитемогатдаоценяватсвоитезаданияиучители КаквопредлагамеЕднаплатформасмножествоинтегриранимодула ЕлектронендневникПозволяванародителитедаследятпостижениятанасвоитедеца(оценки,отсъствия,отзиви,програма,домашниработи)надневнабаза.НВОиДЗИВсичкирезултатиотнационалниоценяванияизрелостниизпитинаедномястосдневникаидругатаадминистративнаинформация.СтатистикиТозимодулдаваотговорнамножествовъпроси-накоемястопоуспехедаденучениквкласаси,вучилището,вграда,встраната.ИзвънкласнидейностиРодителииученициразполагатсинформациязавсичкиодобрениотучилищетоизвънкласнидейностиизанимания.ТаксиизадълженияСигурнаизащитенавъзможностзародителитедапревеждатпарикъмсметкатанаучилището,посредствомняколкоклика.СкладВсичкиактивинаучилището,управляваниотедномясто.Проследяванедвижениятанаактивитеипромянатавтяхнотосъстояние.СъстезанияПроследяваненаучастиеирезултатиотвътрешниинационалнисъстезанияиолимпиади.5годинисъхранениеВсичкиданниотминалигодини(оценки,отсъствияит.н.)сепазятнасъхранениеивиеможедаправитесправкивтяхповсяковреме.УчебниматериалиУчителииученицимогатсвободнодаобменятиоценяватдигиталноучебносъдържание(тестове,есета,презентации,проектиит.н.)КомуникацияУдобносредствозちょっと待って.адиректнакомуникациясродители,ученицииучители(мейли,SMS-и,Фейсбукизвестия,мобилниизвестия).ЗначкиПозволяванаучителитедапоощряватученицитезадоброповедениечрезраздаваненавиртуалнизначки(българскивариантнаClassDojo).ЦДОСистематаподдържаидневникзацелодневнаорганизациянаучебнияпроцес(самоподготовка,заниманияпоинтересииспорт).СъбитияикалендарАвтоматичноизвестяваненародителииученицизанастъпващисъбития(класнаработа,родителски,екскурзия,ДЗИит.н.).УчителскиотсъствияАдминистрираненавсичкиучителскиотъствия.Приотсъствиенаучителможедасепроменипрограматаилидасепосочизаместник.Упражнения,домашниитестовеСъздаване,обмен,оценяванеипроследяваненадомашниработи,тестовеиупражнения.МобилноприложениеiOSиAndroid.Родителятполучаваизвестиязанастъпилисъбитиявреалновреме(новаоценка,новоотсъствие,новазначкаит.н.). АкадемиязаучителиКвалификационникурсовезапедагогическиспециалисти ТопобучителиСледвамевисокикритерииприселекциятанаобучители.ВрезултатнашитеобучителисаекспертисголямопитвобучениятанапедагогическиспециалистиАкредитираникурсовеСледпроведенкурссеиздаваудостоверениезапридобитквалификационенпедагогическикредитПоследващиконсултацииКурсоветенесаеднократномероприятие,апроцес,прикойтонашитеобучителищепроследяват,консултиратиподпомагатвашитепедагозипрезцялатаучебнагодинаКазусиотпрактикатаПовременакурсоветесеразискватреалниказусиотпедагогическатапрактиканаобучителите Вижповечезаакадемията УроцизаученициИзберетеобучителизаяветеиндивидуалниуроцизаВасилиВашетодете ИзберетеобучениеОткрийтеподходящотозаВасобучениеотнад20предметавплатформата.Разгледайтеописаниетоисезапознайтесобучителя.УчетеонлайнПосететеурокаоткъдетоидаечрезнашатавиртуалнакласнастая.РезервирайтечасПроверетеграфиканаобучителя,акоотговарянаВашитенужди,можедазакупитеединурокилипакетотуроцизатоваобучение.СледетепрогресаПроследявайтепрогресанавашетодетевреалновреме. Вижповечезауроците ИнтеграцииПлатформатаеинтегриранас АдминПро/Л/МНЕИСПУОMicrosoftOffice365FacebookGoogleGSuiteОчаквайтеоще... 1800Уч.заведенияПотребителиОценкиРаздаденизначки КлиентиВижвсичкиклиенти ЦеновипакетибезДДС Вижценовитепакети КонтактснасЕл.поща:support@shkolo.comАдрес:София,ул.Любата15Тел.:+359999996995Националнателефонналиниязадеца116111ОбщиусловияЛичниданниСигурностБисквиткиЕкипНаградиКариери jQuery(document).ready(function(){jQuery("button[data-loading-text]").on("click",function(){vare=jQuery(this);e.button("loading"),setTimeout(function(){e.button("reset")},3e3)}),jQuery("#contactform").submit(function(){vare=jQuery(this).ちょっと待って.attr("action");returnjQuery("#messe").slideUp(750,function(){jQuery("#messe").hide(),jQuery.post(e,{name:jQuery("#name").val(),email:jQuery("#email").val(),subject:jQuery("#subject").val(),msg:jQuery("#msg").val()},function(e){document.getElementById("messe").innerHTML=e,jQuery("#messe").slideDown("slow"),jQuery("#submit").removeAttr("disabled"),null!=e.match("success")&&jQuery("#contactform").slideUp("slow")})}),!1}),jQuery("#register").submit(function(){vare=jQuery(this).attr("action");returnjQuery("#messe").slideUp(750,function(){jQuery("#messe").hide(),jQuery.post(e,{name:jQuery("#name").val(),email:jQuery("#email").val(),number:jQuery("#number").val()},function(e){document.getElementById("messe").innerHTML=e,jQuery("#messe").slideDown("slow"),jQuery("#submit").removeAttr("disabled"),null!=e.match("success")&&jQuery("#register").slideUp("slow")})}),!1})}); !function(e){functionr(){n=!1;for(varr=0,a=i.length;a>r;r++){varo=e(i[r]).filter(function(){returne(this).is(":appeared")});if(o.trigger("appear",[o]),t){varf=t.not(o);f.trigger("disappear",[f])}t=o}}vart,i=[],a=!1,n=!1,o={interval:250,force_process:!1},f=e(window);e.expr[":"].appeared=function(r){vart=e(r);if(!t.is(":visible"))return!1;vari=f.scrollLeft(),a=f.scrollTop(),n=t.offset(),o=n.left,p=n.top;returnp+t.height()>=a&&p-(t.data("appear-top-offset")||0)=i&&o-(t.data("appear-left-offset")||0) !function(e){"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],e):e(jQuery)}(function(e){functiont(t,o,n){vari=o.hash.slice(1),a=document.getElementById(i)||document.getElementsByName(i)[0];if(a){t&&t.preventDefault();varl=e(n.target);if(!(n.lock&&l.is(":animated")||n.onBefore&&n.onBefore(t,a,l)===!1)){if(n.stop&&l._scrollable().stop(!0),n.hash){varr=a.id===i?"id":"name",s=e("").attr(r,i).css({position:"absolute",top:e(window).scrollTop(),left:e(window).scrollLeft()});a[r]="",e("body").prepend(s),location.hash=o.hash,s.remove(),a[r]=i}l.scrollTo(a,n).trigger("notify.serialScroll",[a])}}}varo=location.href.replace(/#.*/,""),n=e.localScroll=function(t){e("body").localScroll(t)};returnn.defaults={duration:1e3,axis:"y",event:"click",stop:!0,target:window},e.fn.localScroll=function(i){functiona(){return!!this.href&&!!this.hash&&this.href.replace(this.hash,"")==o&&(!i.filter||e(this).is(i.filter))}returni=e.extend({},n.defaults,i),i.hash&&location.hash&&(i.target&&window.scrollTo(0,0),t(0,location,i)),i.lazy?this.on(i.event,"a,area",function(e){a.call(this)&&t(e,this,i)}):this.find("a,area").filter(a).bind(i.event,function(e){t(e,this,i)}).end().end()},n.hash=function(){},n}); !function(e){"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],e):e(jQuery)}(function(e){functiont(t){returne.isFunction(t)||"object"==typeoft?t:{top:t,left:t}}varn=e.scrollTo=function(t,n,o){returne(window).scrollTo(t,n,o)};returnn.defaults={axis:"xy",duration:parseFloat(e.fn.jquery)>=1.3?0:1,limit:!0},n.window=function(t){returne(window)._scrollable()},e.fn._scrollable=function(){returnthis.map(function(){vart=this,n=!t.nodeName||-1!=e.inArray(t.nodeName.toLowerCase(),["iframe","#document","html","body"]);if(!n)returnt;varo=(t.contentWindow||t).document||t.ownerDocument||t;return/webkit/i.test(nigator.userent)||"BackCompat"==o.compatMode?o.body:o.documentElement})},e.fn.scrollTo=function(o,r,i){return"object"==typeofr&&(i=r,r=0),"function"==typeofi&&(i={onAfter:i}),"max"==o&&(o=9e9),i=e.extend({},n.defaults,i),r=r||i.duration,i.queue=i.queue&&i.axis.length>1,i.queue&&(r/=2),i.offset=t(i.offset),i.over=t(i.over),this._scrollable().each(function(){functiona(e){u.animate(l,r,i.easing,e&&function(){e.call(this,c,i)})}if(null!=o){vars,f=this,u=e(f),c=o,l={},d=u.is("html,body");switch(typeofc){case"number":case"string":if(/^([+-]=?)?\d+(\.\d+)?(px|%)?$/.test(c)){c=t(c);break}if(c=d?e(c):e(c,this),!c.length)return;case"object":(c.is||c.style)&&(s=(c=e(c)).offset())}varm=e.isFunction(i.offset)&&i.offset(f,c)||i.offset;e.each(i.axis.split(""),function(e,t){varo="x"==t?"Left":"Top",r=o.toLowerCase(),h="scroll"+o,p=f[h],w=n.max(f,t);if(s)l[h]=s[r]+(d?0:p-u.offset()[r]),i.margin&&(l[h]-=parseInt(c.css("margin"+o))||0,l[h]-=parseInt(c.css("border"+o+"Width"))||0),l[h]+=m[r]||0,i.over[r]&&(l[h]+=c["x"==t?"width":"height"]()*i.over[r]);else{vary=c[r];l[h]=y.slice&&"%"==y.slice(-1)?parseFloat(y)/100*w:y}i.limit&&/^\d+$/.test(l[h])&&(l[h]=l[h] varfwForm={initAjaxSubmit:function(e){vare=jQuery.extend({selector:"form[data-fw-form-id]",ajaxUrl:"undefined"==typeofajaxurl?"wp-admin/admin-ajax.php":ajaxurl,loading:function(e,r){e.$form.css("position","relative"),e.$form.find(">.fw-form-loading").remove(),r&&e.$form.append('')},onErrors:function(e,a){r?fwForm.backend.showFlashMesses(fwForm.backend.renderFlashMesses({error:a.errors})):jQuery.each(a.errors,function(r,a){vars=e.$form.find('[name="'+r+'"]').last();a='{messe}'.replace("{messe}",a),s.length?s.parent().after(a):e.$form.prepend(a)})},hideErrors:function(e){e.$form.find(".form-error").remove()},onAjaxError:function(e,r){console.error(r.jqXHR,r.textStatus,r.errorThrown),alert("Ajaxerror(moredetailsinconsole)")},onSuccess:function(e,a){if(r)fwForm.backend.showFlashMesses(fwForm.backend.renderFlashMesses(a.flash_messes));else{vars=fwForm.frontend.renderFlashMesses(a.flash_messes);s.length||(s="Success"),e.$form.fadeOut(function(){e.$form.html(s).fadeIn()}),e.$form.on("submit",function(e){e.preventDefault(),e.stopPropation()})}}},e||{}),r="undefined"!=typeofadminpe&&jQuery(document.body).hasClass("wp-admin"),a=!1;jQuery(document.body).on("submit",e.selector,function(r){if(r.preventDefault(),a)returnvoidconsole.warn("Working...Tryainlater.");vars=jQuery(this);if(!s.is("form[data-fw-form-id]"))returnvoidconsole.error("ThisisnotaFW_Form");varn=s.find('input[type="submit"][name]:focus');n.length||(n=s.find('input[type="submit"][name][clicked]')),s.find('input[type="submit"][name][clicked]').removeAttr("clicked");varo={$form:s,$submitButton:n};e.hideErrors(o),e.loading(o,!0),a=!0,jQuery.ajax({type:"POST",url:e.ajaxUrl,data:s.serialize()+(n.length?"&"+n.attr("name")+"="+n.attr("value"):""),dataType:"json"}).done(function(r){a=!1,e.loading(o,!1),r.success?e.onSuccess(o,r.data):e.onErrors(o,r.data)}).fail(function(r,s,n){a=!1,e.loading(o,!1),e.onAjaxError(o,{jqXHR:r,textStatus:s,errorThrown:n})})})},backend:{showFlashMesses:function(e){for(varr=jQuery(".wraph2:first");r.next().is(".fw-flash-messes,.fw-flash-messe,.updated,.update-n,.error");)r.next().remove();r.after(''+e+""),jQuery(document.body).animate({scrollTop:0},300)},renderFlashMesses:function(e){varr=[],a=[],s="";returnjQuery.each(e,function(e,n){switch(a=[],e){case"error":s="error";break;case"warning":s="update-n";break;default:s="updated"}jQuery.each(n,function(e,r){a.push(''+r+"")}),a.length&&r.push(''+a.join('')+"")}),r.join("")}},frontend:{renderFlashMesses:function(e){varr=[],a=[];returnjQuery.each(e,function(e,s){a=[],jQuery.each(s,function(e,r){a.push(''+r+"")}),a.length&&r.push(''+a.join('')+"")}),r.join("")}}}; !function(e,t){"object"==typeofexports?module.exports=t(require("jquery")):"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],t):t(e.jQuery)}(this,function(e){vart=function(e,t){varn,a=document.createElement("canvas");e.appendChild(a),"undefined"!=typeofG_vmlCanvasManer&&G_vmlCanvasManer.initElement(a);vari=a.getContext("2d");a.width=a.height=t.size;varr=1;window.devicePixelRatio>1&&(r=window.devicePixelRatio,a.style.width=a.style.height=[t.size,"px"].join(""),a.width=a.height=t.size*r,i.scale(r,r)),i.translate(t.size/2,t.size/2),i.rotate((-.5+t.rotate/180)*Math.PI);varo=(t.size-t.lineWidth)/2;t.scaleColor&&t.scaleLength&&(o-=t.scaleLength+2),Date.now=Date.now||function(){return+newDate};vars=function(e,t,n){n=Math.min(Math.max(-1,n||0),1);vara=0>=n?!0:!1;i.beginPath(),i.arc(0,0,o,0,2*Math.PI*n,a),i.strokeStyle=e,i.lineWidth=t,i.stroke()},d=function(){vare,n;i.lineWidth=1,i.fillStyle=t.scaleColor,i.se();for(vara=24;a>0;--a)a%6===0?(n=t.scaleLength,e=0):(n=.6*t.scaleLength,e=t.scaleLength-n),i.fillRect(-t.size/2+e,0,n,1),i.rotate(Math.PI/12);i.restore()},u=function(){returnwindow.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||function(e){window.setTimeout(e,1e3/60)}}(),h=function(){t.scaleColor&&d(),t.trackColor&&s(t.trackColor,t.lineWidth,1)};this.getCanvas=function(){returna},this.getCtx=function(){returni},this.clear=function(){i.clearRect(t.size/-2,t.size/-2,t.size,t.size)},this.draw=function(e){t.scaleColor||t.trackColor?i.getImeData&&i.putImeData?n?i.putImeData(n,0,0):(h(),n=i.getImeData(0,0,t.size*r,t.size*r)):(this.clear(),h()):this.clear(),i.lineCap=t.lineCap;vara;a="function"==typeoft.barColor?t.barColor(e):t.barColor,s(a,t.lineWidth,e/100)}.bind(this),this.animate=function(e,n){vara=Date.now();t.onStart(e,n);vari=function(){varr=Math.min(Date.now()-a,t.animate.duration),o=t.easing(this,r,e,n-e,t.animate.duration);this.draw(o),t.onStep(e,n,o),r>=t.animate.duration?t.onStop(e,n):u(i)}.bind(this);u(i)}.bind(this)},n=function(e,n){vara={barColor:"#ef1e25",trackColor:"#f9f9f9",scaleColor:"#dfe0e0",scaleLength:5,lineCap:"round",lineWidth:3,size:110,rotate:0,animate:{duration:1e3,enabled:!0},easing:function(e,t,n,a,i){returnt/=i/2,1>t?a/2*t*t+n:-a/2*(--t*(t-2)-1)+n},onStart:function(){},onStep:function(){},onStop:function(){}};if("undefined"!=typeoft)a.renderer=t;else{if("undefined"==typeofSVGRenderer)thrownewError("PleaseloadeithertheSVG-ortheCanvasRenderer");a.renderer=SVGRenderer}vari={},r=0,o=function(){this.el=e,this.options=i;for(vartina)a.hasOwnProperty(t)&&(i[t]=n&&"undefined"!=typeofn[t]?n[t]:a[t],"function"==typeofi[t]&&(i[t]=i[t].bind(this)));i.easing="string"==typeofi.easing&&"undefined"!=typeofjQuery&&jQuery.isFunction(jQuery.easing[i.easing])?jQuery.easing[i.easing]:a.easing,"number"==typeofi.animate&&(i.animate={duration:i.animate,enabled:!0}),"boolean"!=typeofi.animate||i.animate||(i.animate={duration:1e3,enabled:i.animate}),this.renderer=newi.renderer(e,i),this.renderer.draw(r),e.dataset&&e.dataset.percent?this.update(parseFloat(e.dataset.percent)):e.getAttribute&&e.getAttribute("data-percent")&&this.update(parseFloat(e.getAttribute("data-percent")))}.bind(this);this.update=function(e){returne=parseFloat(e),i.animate.enabled?this.renderer.animate(r,e):this.renderer.draw(e),r=e,this}.bind(this),this.disableAnimation=function(){returni.animate.enabled=!1,this},this.enableAnimation=function(){returni.animate.enabled=!0,this},o()};e.fn.easyPieChart=function(t){returnthis.each(function(){vara;e.data(this,"easyPieChart")||(a=e.extend({},t,e(this).data()),e.data(this,"easyPieChart",newn(this,a)))})}}); (function(){vart,e,n,i,o,r=function(t,e){returnfunction(){returnt.apply(e,arguments)}},s=[].indexOf||function(t){for(vare=0,n=this.length;n>e;e++)if(einthis&&this[e]===t)returne;return-1};e=function(){functiont(){}returnt.prototype.extend=function(t,e){varn,i;for(nine)i=e[n],null==t[n]&&(t[n]=i);returnt},t.prototype.isMobile=function(t){return/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OperaMini/i.test(t)},t.prototype.addEvent=function(t,e,n){returnnull!=t.addEventListener?t.addEventListener(e,n,!1):null!=t.attachEvent?t.attachEvent("on"+e,n):t[e]=n},t.prototype.removeEvent=function(t,e,n){returnnull!=t.removeEventListener?t.removeEventListener(e,n,!1):null!=t.detachEvent?t.detachEvent("on"+e,n):deletet[e]},t.prototype.innerHeight=function(){return"innerHeight"inwindow?window.innerHeight:document.documentElement.clientHeight},t}(),n=this.WeakMap||this.MozWeakMap||(n=function(){functiont(){this.keys=[],this.values=[]}returnt.prototype.get=function(t){vare,n,i,o,r;for(r=this.keys,e=i=0,o=r.length;o>i;e=++i)if(n=r[e],n===t)returnthis.values[e]},t.prototype.set=function(t,e){varn,i,o,r,s;for(s=this.keys,n=o=0,r=s.length;r>o;n=++o)if(i=s[n],i===t)returnvoid(this.values[n]=e);returnthis.keys.push(t),this.values.push(e)},t}()),t=this.MutationObserver||this.WebkitMutationObserver||this.MozMutationObserver||(t=function(){functiont(){"undefined"!=typeofconsole&&null!==console&&console.warn("MutationObserverisnotsupportedbyyourbrowser."),"undefined"!=typeofconsole&&null!==console&&console.warn("WOW.jscannotdetectdommutations,pleasecall.sync()afterloadingnewcontent.")}returnt.notSupported=!0,t.prototype.observe=function(){},t}()),i=this.getComputedStyle||function(t){returnthis.getPropertyValue=function(e){varn;return"float"===e&&(e="styleFloat"),o.test(e)&&e.replace(o,function(t,e){returne.toUpperCase()}),(null!=(n=t.currentStyle)?n[e]:void0)||null},this},o=/(\-([a-z]){1})/g,this.WOW=function(){functiono(t){null==t&&(t={}),this.scrollCallback=r(this.scrollCallback,this),this.scrollHandler=r(this.scrollHandler,this),this.start=r(this.start,this),this.scrolled=!0,this.config=this.util().extend(t,this.defaults),this.animationNameCache=newn}returno.prototype.defaults={boxClass:"wow",animateClass:"animated",offset:0,mobile:!0,live:!0},o.prototype.init=function(){vart;returnthis.element=window.document.documentElement,"interactive"===(t=document.readyState)||"complete"===t?this.start():this.util().addEvent(document,"DOMContentLoaded",this.start),this.finished=[]},o.prototype.start=function(){vare,n,i,o;if(this.stopped=!1,this.boxes=function(){vart,n,i,o;for(i=this.element.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),o=[],t=0,n=i.length;n>t;t++)e=i[t],o.push(e);returno}.call(this),this.all=function(){vart,n,i,o;for(i=this.boxes,o=[],t=0,n=i.length;n>t;t++)e=i[t],o.push(e);returno}.call(this),this.boxes.length)if(this.disabled())this.resetStyle();else{for(o=this.boxes,n=0,i=o.length;i>n;n++)e=o[n],this.applyStyle(e,!0);this.util().addEvent(window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().addEvent(window,"resize",this.scrollHandler),this.interval=setInterval(this.scrollCallback,50)}returnthis.config.live?newt(function(t){returnfunction(e){varn,i,o,r,s;for(s=[],o=0,r=e.length;r>o;o++)i=e[o],s.push(function(){vart,e,o,r;for(o=i.addedNodes||[],r=[],t=0,e=o.length;e>t;t++)n=o[t],r.push(this.doSync(n));returnr}.call(t));returns}}(this)).observe(document.body,{childList:!0,subtree:!0}):void0},o.prototype.stop=function(){returnthis.stopped=!0,this.util().removeEvent(window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().removeEvent(window,"resize",this.scrollHandler),null!=this.interval?clearInterval(this.interval):void0},o.prototype.sync=function(){returnt.notSupported?this.doSync(this.element):void0},o.prototype.doSync=function(t){vare,n,i,o,r;if(null==t&&(t=this.element),1===t.nodeType){for(t=t.parentNode||t,o=t.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),r=[],n=0,i=o.length;i>n;n++)e=o[n],s.call(this.all,e)e;e++)t=i[e],o.push(t.style.visibility="visible");returno},o.prototype.customStyle=function(t,e,n,i,o){returne&&this.cacheAnimationName(t),t.style.visibility=e?"hidden":"visible",n&&this.vendorSet(t.style,{animationDuration:n}),i&&this.vendorSet(t.style,{animationDelay:i}),o&&this.vendorSet(t.style,{animationIterationCount:o}),this.vendorSet(t.style,{animationName:e?"none":this.cachedAnimationName(t)}),t},o.prototype.vendors=["moz","webkit"],o.prototype.vendorSet=function(t,e){varn,i,o,r;r=[];for(nine)i=e[n],t[""+n]=i,r.push(function(){vare,r,s,l;for(s=this.vendors,l=[],e=0,r=s.length;r>e;e++)o=s[e],l.push(t[""+o+n.charAt(0).toUpperCase()+n.substr(1)]=i);returnl}.call(this));returnr},o.prototype.vendorCSS=function(t,e){varn,o,r,s,l,a;for(o=i(t),n=o.getPropertyCSSValue(e),a=this.vendors,s=0,l=a.length;l>s;s++)r=a[s],n=n||o.getPropertyCSSValue("-"+r+"-"+e);returnn},o.prototype.animationName=function(t){vare;try{e=this.vendorCSS(t,"animation-name").cssText}catch(n){e=i(t).getPropertyValue("animation-name")}return"none"===e?"":e},o.prototype.cacheAnimationName=function(t){returnthis.animationNameCache.set(t,this.animationName(t))},o.prototype.cachedAnimationName=function(t){returnthis.animationNameCache.get(t)},o.prototype.scrollHandler=function(){returnthis.scrolled=!0},o.prototype.scrollCallback=function(){vart;return!this.scrolled||(this.scrolled=!1,this.boxes=function(){vare,n,i,o;for(i=this.boxes,o=[],e=0,n=i.length;n>e;e++)t=i[e],t&&(this.isVisible(t)?this.show(t):o.push(t));returno}.call(this),this.boxes.length||this.config.live)?void0:this.stop()},o.prototype.offsetTop=function(t){for(vare;void0===t.offsetTop;)t=t.parentNode;for(e=t.offsetTop;t=t.offsetParent;)e+=t.offsetTop;returne},o.prototype.isVisible=function(t){vare,n,i,o,r;returnn=t.getAttribute("data-wow-offset")||this.config.offset,r=window.peYOffset,o=r+Math.min(this.element.clientHeight,this.util().innerHeight())-n,i=this.offsetTop(t),e=i+t.clientHeight,o>=i&&e>=r},o.prototype.util=function(){returnnull!=this._util?this._util:this._util=newe},o.prototype.disabled=function(){return!this.config.mobile&&this.util().isMobile(nigator.userent)},o}()}).call(this); (function(){vart=[].indexOf||function(t){for(vare=0,n=this.length;n>e;e++)if(einthis&&this[e]===t)returne;return-1},e=[].slice;!function(t,e){return"function"==typeofdefine&&define.amd?define("waypoints",["jquery"],function(n){returne(n,t)}):e(t.jQuery,t)}(window,function(n,r){varo,i,l,s,c,u,a,f,h,d,p,v,y,w,g,m;returno=n(r),f=t.call(r,"ontouchstart")>=0,s={horizontal:{},vertical:{}},c=1,a={},u="waypoints-context-id",p="resize.waypoints",v="scroll.waypoints",y=1,w="waypoints-waypoint-ids",g="waypoint",m="waypoints",i=function(){functiont(t){vare=this;this.$element=t,this.element=t[0],this.didResize=!1,this.didScroll=!1,this.id="context"+c++,this.oldScroll={x:t.scrollLeft(),y:t.scrollTop()},this.waypoints={horizontal:{},vertical:{}},this.element[u]=this.id,a[this.id]=this,t.bind(v,function(){vart;returne.didScroll||f?void0:(e.didScroll=!0,t=function(){returne.doScroll(),e.didScroll=!1},r.setTimeout(t,n[m].settings.scrollThrottle))}),t.bind(p,function(){vart;returne.didResize?void0:(e.didResize=!0,t=function(){returnn[m]("refresh"),e.didResize=!1},r.setTimeout(t,n[m].settings.resizeThrottle))})}returnt.prototype.doScroll=function(){vart,e=this;returnt={horizontal:{newScroll:this.$element.scrollLeft(),oldScroll:this.oldScroll.x,forward:"right",backward:"left"},vertical:{newScroll:this.$element.scrollTop(),oldScroll:this.oldScroll.y,forward:"down",backward:"up"}},!f||t.vertical.oldScroll&&t.vertical.newScroll||n[m]("refresh"),n.each(t,function(t,r){varo,i,l;returnl=[],i=r.newScroll>r.oldScroll,o=i?r.forward:r.backward,n.each(e.waypoints[t],function(t,e){varn,o;returnr.oldScroll jQuery(".btn.btn-default.download-btn.btn-lg").click(function(){ jQuery('html,body').animate({ scrollTop:jQuery("#sectionid-12").offset().top },1000); returnfalse; });

地点:ちょっと待って.報告する

サイトの違反がある場合は、[レポート]をクリックしてください報告する

おすすめ情報

おすすめサイト

 • WriterZen - Home

  WriterZen is a pioneer toolset that solves the most pressing creative problems by combining all forms of content research into a single platform. Exploring precise keywords, accurate topics and relevant content references can be performed in a matter of minutes!

 • 短いリンクで稼ぐお金。短いリンクを作成し、お金を稼ぐ-シャンク。URL短縮

  シャンクを使用します。INは、オンラインでお金を儲けるリンク短縮剤です。私たちはあなたの短いリンクに各訪問を支払う。

 • ...

 • تجدد لخدمات الطاقة المتجددة

  شركة تجدد للطاقة الشمسية تأسست في العام 2014 م، فمنذ تأسيسها حرصت على تلبية كافة احتياجات الطاقة الشمسية في الجمهورية اليمنية، فقد استطاعت الشركة الحصول على أشهر الوكالات العالمية في مجال الطاقة الشمسية،.

 • BirdUrls